Pravidla zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti KOMA system s.r.o. – dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Společnost KOMA system s.r.o, se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 – Nové MěstoIČ: 26084066 (dále jen „KOMA“) provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své obchodní činnosti, zprostředkovatelské činnosti, poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám.

2. KOMA v této souvislosti zpracovává osobní údaje
a) svých zákazníků (tedy osob, u nichž na základě obchodní činnosti KOMA došlo k uzavření smlouvy na některý z produktů, výrobků či služeb, které KOMA obchoduje);

b) svých potencionálních klientů (tedy osob, u nichž byla vedena jednání o spolupráci, prodeji na některý z produktů, výrobků či služeb, které KOMA v rámci své obchodní činnosti obchoduje, ukončena před jejím uzavřením);

c) fyzických osob, jejichž osobní údaje KOMA poskytl sám klient/zákazník či potencionální klient/zákazník v souvislosti s obchodní činností KOMA.

3. V souvislosti s výkonem obchodní činnosti KOMA může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:
a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ);

b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení);

c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.);

d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv/kupních smluv či pro přípravu návrhů smluv/kupních smluv (v rozsahu vyžadovaném jednotlivými Obchodními partnery).

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů Klienta/zákazníka je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je:
a) nezbytné pro splnění smlouvy/kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy/návrhu kupní smlouvy, pro přijetí a vyřízení objednávky.

5. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. jsou předávány:
a) orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);

b) příslušnému Obchodnímu partnerovi, v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování a právnímu titulu zpracování;

c) smluvním partnerům KOMA, jimiž jsou subjekty, které KOMA poskytují účetní, daňové a právní služby a IT služby (softwarové aplikace, webhosting, datová úložiště), dále pak přepravní společnosti a jež splňují standardy ochrany osob.

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. 
budou KOMA zpracovávány po dobu 10 kalendářních let od ukončení obchodní činnosti KOMA.

7. Právo KOMA na zpracování poskytnutých osobních údajů 
vyplývá ze zákonné úpravy (z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje je nezbytné uvést do smlouvy, návrhu smlouvy a další dokumentace. V případě, že klient některé osobní údaje neposkytne, může KOMA nebo Obchodní partner odmítnout zejména uzavřít kupní smlouvu pro nedostatek zákonných informací.

8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo:
a) na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které KOMA o fyzické osobě zpracovává;

b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných KOMA;

c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech;

d) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky KOMA bez zbytečného odkladu přestane osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat;

f) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů – právo získat své osobní údaje, jež poskytl KOMA pro účely splnění smlouvy; 

g) podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.

„Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.“

Přihlášení

Zapomenuté heslo (obnovení hesla)
Nemáte účet? Registrujte se